Arnhems afvalbeleid in een spagaat

Onlangs heeft het Arnhemse gemeentebestuur een nieuw coalitieakkoord gesloten en een nieuw afvalplan vastgesteld. Wat mogen we hiervan verwachten voor de beperking van de hoeveel restafval? Op korte termijn niets, op lange(re) termijn is het afwachten.

Zoals bekend is per 1 juli 2021 diftar afgeschaft na een omstreden afvalreferendum in maart 2021. Diftar is de financiële prikkel waarbij je voor het aanbieden van minder restafval minder afvalstoffenheffing betaalt aan de gemeente. Het diftarsysteem is slechts een jaar in werking geweest.

Afvalrapportages

Uit de afvalrapportages van de gemeente blijkt dat vóór invoering van diftar begin 2020 ruim 200 kg restafval per inwoner per jaar werd aangeboden. Ten tijde van diftar was dit aantal gedaald tot 142 kg. Na afschaffing van diftar kwam het aantal kg per inwoner  per jaar weer op ruim 200. Dit terwijl de landelijke doelstelling in 2020 al  100 kg per inwoner per jaar was, en voor 2025 een doelstelling van 30 kg restafval per inwoner per jaar is vastgesteld. Deze landelijke doelstellingen zijn erop gericht dat uiterlijk in 2050 in Nederland een circulaire economie wordt bereikt waarbij afvalstoffen grondstoffen zijn.

Recente beleidsplannen

Nu zou je verwachten dat het nieuwe afvalplan Arnhem Schoner 2022-2026 en het nieuwe coalitieakkoord 2022-2026 uitwerken hoe de doelstellingen dan wèl kunnen worden bereikt. Maar niets is minder waar. In de eerste plaats wil Arnhem vasthouden aan de landelijke doelstellingen. In de tweede plaats moeten die In 2022 en 2023 bereikt worden door het “organiseren van burgerberaden zodat inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen kunnen meedenken over maatregelen die echt werken. We zetten vol in op preventie, gedragsverandering en maken Arnhemmers nog bewuster van hun consumptie en de hoeveelheid afval die dit met zich meebrengt.”, aldus het nieuwe coalitieakkoord.

Mocht eind 2023 blijken dat de doelstelling van 30 kg in 2025 niet wordt gehaald, dan vindt het gemeentebestuur maatregelen noodzakelijk. Daarbij is alles bespreekbaar, ook weer …  diftar.

Forse spagaat

Het zal duidelijk zijn dat het Arnhemse afvalbeleid in een forse spagaat zit. Aan de ene kant (terecht) vasthouden aan de landelijke ambities, aan de andere kant niet aangeven hoe de kloof tussen 30 kg en de Arnhemse praktijk van 200 kg kan worden overbrugd tussen nu en 2025. Wij verwachten dat burgerberaden en vrijblijvende gedragsbeïnvloeding onvoldoende of op z’n best te laat zoden aan de dijk zetten. Ondertussen stijgen de afvaltarieven voor de huishoudens, deels door de stijgende landelijke verbrandingstarieven.     

Herinvoering diftar

Als het aan ons ligt wordt diftar eerder heringevoerd, maar dan op een goede wijze.  Diftar is veel andere gemeenten een effectieve prikkel – en tot nog toe de enige die werkt – gebleken om de hoeveelheid restafval drastisch omlaag te brengen en daarmee een circulaire economie dichterbij te brengen. Diftar heeft in Arnhem niet de tijd gekregen om inwoners te overtuigen. Het is bekend uit andere gemeenten dat dat een periode van enkele jaren nodig heeft. Ook daarom is het te weinig en te laat om pas per eind 2023 weer dit soort maatregelen op de agenda te zetten.

 

Begin september heeft het bestuur van De Groene Vos een overleg met Bob Roelofs,  de verantwoordelijke wethouder voor het afvalbeleid. Wordt vervolgd.